ทีมงาน/ Team

คณะทำงานของ FAAMAI ประกอบไปด้วยคณาจารย์และทีมงานมืออาชีพเพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการทำงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

คณาจารย์และทีมบริหารคณะ

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณาจารย์ ทีมบริหารคณะ และบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นคือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างเสริมสังคมไทย และก้าวไกลในสังคมโลก