เกี่ยวกับเรา/ About

ข้อมูลโครงการ Background

โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center) เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มโดยคณาจารย์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและคณาจารย์ในด้านดิจิทัลอาร์ตให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ในด้านเทคโนโลยี โครงการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินลงทุนและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการจาก C2F หรือ โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2 คณะทำงานในโครงการ FAAMAI หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคสมัยที่การกระทำของมนุษย์อาจส่งผลลัพธ์ใหญ่หลวงต่อโลก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาวะ

FAAMAI (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center) is a creative research project from the Faculty of Fine and Applied Arts to initiate Chulalongkorn University’s Digital Arts Hub

FAAMAI (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center) was created by the faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, with the aim of leveraging the talents and digital skills of students and lecturers in the digital arts to develop world-class projects and artworks. 

This project is supported by the generous funding and support of the Chulalongkorn University Second Century Fund (C2F). The FAAMAI team hopes that this project will nurture a new generation of skilled digital artists who can creatively use technology to meet the challenge of global changes to the environment, economy and society.

เครือข่ายความร่วมมือ/ Partners

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลง 3 ฝ่าย (MOU) ร่วมกับสำนักทรัพย์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดใช้งาน FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. โดย PMCU ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณลานด้านข้างอุทยาน 100 ปี ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในขณะที่บริษัทปิโกให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดม ตลอดอุปกรณ์การจัดงานที่จำเป็น โดมแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมงานด้านดิจิทัลอาร์ตของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปิน ตลอดจนบุคคลทั่วไป นอกจากกิจกรรมทางศิลปะแล้วพื้นที่นี้ยังให้เปิดบริการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ อีเวนท์ งานประชุม เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง

A Memorandum of Understanding (MOU) was signed on 23 January 2020 by the three FAAMAI partners: Faculty of Fine and Applied Arts, PMCU (Property Management of Chulalongkorn University) and Pico (Thailand) PCL to launch the FAAMAI Digital Arts Hub.

The FAAMAI facility next to the Centenary Park is a geodesic dome, designed and constructed by Zen Vision GmbH of Germany; it has a 35-meter diameter and is 17.5 meters in height. 

PMCU provides support in terms land and infrastructure, while Pico provides the dome structure and operational equipment. The dome is designed to be a digital arts hub for students, researchers, artists, and members of the public. In addition to its use as a space for digital arts, the dome is a multi-purpose facility that can also be used for all kinds of events, exhibitions, product launches, seminars and conferences. 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Established in 1983 as Chulalongkorn University’s fifteenth faculty, the Faculty of Fine and Applied Arts first offered a bachelor’s degree in two departments: Visual Arts and Music. New departments have been gradually introduced over the years: namely, Creative Arts in 1985 and Dance in 1988. At present, the faculty has just celebrated its 37th anniversary and offers bachelor’s, master’s and doctoral degrees in four departments. In the chronological order of their establishment, these are Visual Arts, Music, Creative Arts and Dance.

(Brochure)

(Link to FAA website)