Creative Coding Workshop

  • by

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Creative Coding Workshop ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 8 ห้อง Auditorium 801 เวลา 9.00 – 16.00 น.