ติดต่อ/ Contact

FAAMAI DOME

60 Soi Chulalongkorn 28, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

60 Soi Chulalongkorn 28, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330PGQF+93 Bangkok

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 4583
โทรสาร 0 2218 4583
อีเมล parinya.k@chula.ac.th


เว็บไซต์ http://thefaachula.com/